Algemene Voorwaarden

 

 

Op deze pagina lees je meer informatie over voorwaarden die van toepassing zijn op de lessen en het inschrijven en de betalingen.

Algemene Voorwaarden

1. Het cursusjaar loopt van 1 augustus t/m 31 juli. De vakantieperioden zijn gelijk aan die van het voortgezetonderwijs regio midden. Een jaarcursus bestaat uit 38lessen.Instromen gedurende het cursusjaar is mogelijk. 

2. Een Inschrijving geldt altijd voor de gehele cursusduur in het betreffende schooljaar en dient te geschieden vóór aanvang van de cursus. Instromen tijdens het cursusjaar is mogelijk.

3. Aanmelden kan via de website: wwww.learn2playpiano.nl

Bij het aanmelden van personen jonger dan 18 jaar is de ondertekening door ouder of voogd vereist. 

4. Uw inschrijving voor een jaarcursus wordt jaarlijks automatisch verlengd voor de duur van 1 jaar. U kunt zich tussentijds schriftelijk of via email afmelden. In dat geval geldt er altijd een opzegtermijn van 1 maand.

5. Lessen die wegens ziekte/afwezigheid van een cursist vervallen, kunnen niet worden ingehaald. Bij ziekte/afwezigheid van de docent wordt de les op een later tijdstip ingehaald.

6. U verplicht zich bij aanmelding tot het betalen van het gehele cursusbedrag.

Bij afwezigheid, anders dan langdurige ziekte (vanaf 4 weken) van de leerling is er geen recht op kwijtschelding of teruggave van het cursusgeld. 

7. Indien door welke omstandigheden dan ook, het cursusgeld van het lopende cursusjaar nog niet volledig is voldaan, wordt men niet toegelaten tot het nieuwe cursusjaar

8. Betaling: Er zijn 3 betalingsmogelijkheden:

– Betaling ineens d.m.v. zelf overmaken van de factuur, binnen 14 dagen na factuurdatum;

– Betaling via automatisch incasso in 3 termijnen

– Betaling via automatische incasso in 8 termijnen

De termijnen vervallen rond de 26e van de betreffende maand.

9. Voor muzieklessen geldt dat wanneer meerdere cursisten uit één gezin muziekonderwijs bij Learn2playpiano volgen, er een korting op de lesgelden wordt toegepast. Voor de tweede cursist 5%, voor de derde cursist 10% voor elke volgende cursist 15%. De volgorde van de gezinsleden wordt bepaald door de hoogte van het lesgeld, te beginnen bij het hoogste bedrag. Wanneer cursisten gedurende het cursusjaar instromen is voor dat cursusjaar geen gezinskorting mogelijk.

10. Bij niet tijdige betaling van het verschuldigde wordt een bedrag van 5,00 administratiekosten in rekening gebracht. Bij herhaalde aanmaning wordt 10,00 administratiekosten in rekening gebracht. Bij wanbetaling wordt de vordering uit handen gegeven. Ook kan de toegang tot de les geweigerd worden.

11. Voor alle cursisten van 21 jaar en ouder zijn alle cursusgelden inclusief 21% BTW.

 

Contactinformatie

info@learn2playpiano.nl

0614746775

Kerkplein 8a
2851 BT, Haastrecht

Bedrijfsgegevens

KvK-nummer: 24337572

Privacyverklaring